Všeobecné obchodní podmínky

Kdo Mindflow vyrábí?

BRAINIO s.r.o.
se sídlem Korunní 2569/108, 101 00, Praha
IČ: 05939721
DIČ: CZ05939721

Jak nás můžete kontaktovat?

tym@mindflow.cz
Národní obrany 826/31, 160 00, Praha

Kam nám zboží můžete zaslat? (Adresa provozovny)

BRAINIO s.r.o.
Karolína Pešavová
Národní obrany 826/31
160 00 Praha

Garance vrácení peněz

Pokud nejste s Mindflow z jakéhokoliv důvodu spokojeni, můžete nám vrátit poslední vámi zakoupené a dosud nedobrané balení a my vám vrátíme jeho plnou cenu.

Pokud chce této možnosti využít, zašlete nám nedobrané balení níže uvedenou adresu provozovny.  Poté vyplňte a odešlete tento formulář. Jakmile obdržíme vaše nedobrané balení, peníze vám zašleme na vámi uvedený bankovní účet. Jediné co hradíte je cena za dopravu vráceného balení.

Pokud se odhodláte k tomuto kroku, budeme velmi rádi za upřímný feedback ve formuláři.

Způsoby platby a doručení

Zboží můžete zaplatit:

  • Kreditní kartou
  • Online bankovním převodem

Zboží doručíme prostřednictvím:

  • DPD (85 Kč)
  • Zásilkovny (45 Kč)

Doklady související se zbožím (daňový doklad a Mindflow manuál pro maximálně efektivní dávkování a další tipy) vám zašleme na vámi uvedenou emailovou adresu.

Informace na webu a ceny

Za všechny informace na našem webu ručíme. Totéž platí i o fotografiích a popisu zboží.

Ceny udáváme zásadně včetně DPH. Cena zboží neobsahuje jen poplatek za doručení, jehož výše závisí na vámi zvoleném způsobu doručení – naleznete výše.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Kromě Garance vrácení peněz máte i možnost zboží reklamovat. V tomto případě nás bezodkladně po doručení vadného zboží, informujte o využití této možnosti. Zboží nám spolu s originálem či kopií daňového dokladu zašlete na výše uvedenou adresu provozovny a vyplňte formulář na webu.

Reklamaci vyhodnotíme nejpozději do pěti pracovních dní po doručení zboží do naší provozovny a budeme vás v této lhůtě současně informovat o jejím výsledku.

Kromě reklamace máte právo od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží odstoupit. V takovém případě nám zboží v původním stavu, kompletní a bez známek poškození či opotřebení, zašlete zpět na výše uvedenou adresu provozovny a vyplňte formulář na webu. Peníze vám zašleme na vámi uvedený bankovní účet do pěti dnů od doručení.

Při reklamaci i odstoupení od smlouvy hradíte pouze náklady na vrácení zboží do naší provozovny.

Zrušení objednávky

Vaší objednávku můžete zrušit kdykoliv před převzetím zboží. V takovém případě nás kontaktujte na tym@mindflow.cz a uveďte číslo objednávky, kterou chcete zrušit a číslo účtu, na který chcete peníze vrátit. Peníze vám zašleme do pěti dnů od od zrušení objednávky.

Vadné plnění

Pokud vám dodáme zboží s nedostatky či vadami, rádi vám ho vyměníme za nové, nebo vám vrátíme peníze. Stačí nás kontaktovat na tym@mindflow.cz, popsat vadu a vámi preferovaný způsob jejího řešení. Podmínkou odstranění vady je však uplatnění tohoto práva do dvou let od doručení zboží a vada nesmí vzniknout vaším zaviněním.

Nákup přes eshop

Tím, že si zboží zakoupíte přes náš eshop www.mindflow.cz, souhlasíte s použitím komunikačním prostředků komunikace na dálku (web, email a telefon). Tyto náklady hradíte sami, přičemž se nijak neliší od vaší základní sazby.

Nákup lze uskutečnit v českém jazyce a pouze za uvedených podmínek.

Vaše osobní údaje

Slibujeme, že s vašimi osobními údaji budeme nakládat jako s vlastními. Nečekejte od nás žádný spam. Zásadně vaše osobní údaje nebudeme předávat žádné třetí straně s výjimkou smluvního dopravce za účelem dodání zboží.

Nákupem souhlasíte se zpracováním vašeho jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňového identifikačního číslo, adresy elektronické pošty a telefonního čísla. Údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Máte právo být informován, jaké údaje o vás evidujeme, a jste oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Obchodní sdělení a informace o našich aktivitách vám budeme zasílat jen pokud si je vyžádáte. Svůj souhlas se zasíláním můžete kdykoliv zrušit.

Řešení sporů a právní úprava

Vzájemné spory z této kupní smlouvy řeší obecné soudy. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a související otázky se řídí českým právem.

Všeobecné soutěžní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované Organizátorem.

1.2 Vztahy mezi Organizátorem a Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak konkrétní podmínky dané Soutěže.

II. Definice použitých pojmů

2.1 Soutěž organizuje společnost Brainio, s. r. o., se sídlem Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČ: 05939721, (dále jen „Mindflow“ nebo „Organizátor“).

2.2 Soutěžícím je osoba, která se zapojila do Soutěže. Soutěžící zapojením do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

2.3 Výhercem Soutěže je Uživatel či Uživatelé, který/ří splnil/i podmínky dané určité Soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.4 Vyhlášení soutěže je oznámení o výsledku Soutěže uveřejněné Organizátorem dle pravidla konkrétní Soutěže a řídí se podle těchto Soutěžních podmínek.

2.5 Za Začátek Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný při Vyhlášení soutěže jako datum začátku soutěže.

2.6 Za Konec Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný jako datum ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.7 Výhra je věc označená jako Výhra v konkrétní Soutěži.

III. Obecná pravidla

3.1 Soutěží pořádaných Organizátorem se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Organizátora a jejich rodinných příslušníků.

3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let, nebo osoba starší min. 10 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.

3.3 Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí se Soutěžními podmínkami v plném rozsahu. Soutěže se účastnit nemohou osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4 Soutěžící se do Soutěže může zapojit splněním podmínek určité vyhlášené Soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.

3.5 Výhra je u jednotlivých soutěží předávána Organizátorem nejpozději do 60 dnů od určení Výherce, a to buď osobním převzetím, elektronickou poštou (e-mailem), nebo poštou na kontaktní adresu, kterou uvede Výherce při komunikaci o sdělení Výhry Organizátorem. Tím je splněna povinnost předání Výhry Výherci.

3.6 Výhra účastníka Soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch Organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o Výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka Soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

3.7 Na Výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani požadovat jiné plnění.

3.8 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2 Výherce je povinen zaslat Organizátorovi úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Organizátora do 7 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4 Způsob informování Vítěze o Výhře ze strany Organizátora bude dle pravidla konkrétní Soutěže.

4.5 V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 7 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo na stanovení náhradního Výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního Výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Organizátorovi, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Organizátora

5.1 Organizátor má povinnost informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 14 pracovních dnů od ukončení Soutěže, a to telefonicky a / nebo prostřednictvím e-mailu, či jinak dle pravidel konkrétní Soutěže.

5.2 Organizátor splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to buď osobním předáním Výherci v sídle Organizátora nebo odesláním na poštovní adresu uvedenou Výhercem nebo odesláním elektronickou poštou e-mailem, na emailovou adresu Výherce, kterou uvedl v rámci soutěže.

5.3 Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje

6.1 Účastník soutěže dává svojí účastí souhlas organizátorovi Soutěže se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti Brainio, s. r. o. souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor Soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti. V takovém případě však ztrácí nárok na Výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

6.2 Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích, i reklamních sdělení Organizátora a třetích osob s Organizátorem spolupracujících.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s těmito podmínkami prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2 Pořadatel má právo na případnou změnu a / nebo doplnění těchto Soutěžních podmínek a v takovémto případě oznámí Organizátor změny upozorněním na svých webových stránkách.

7.3 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svých internetových stránkách.

7.4 Soutěž organizuje společnost Brainio, s. r. o. z vlastní iniciativy.

7.5 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1. 1. 2017.

Podmínky soutěže Apple Watch

Soutěž se řídí Všeobecnými soutěžními podmínkami popsanými výše. Navíc také těmito dodatky:

Výhrou je jeden kus hodinek Apple Watch Series 3 ve velikosti a s náramkem dle výběru výherce, avšak s maximální celkovou cenou 10 500 Kč vč. DPH.

Soutěž probíhá od 14. 5. 2018 do 31.5.2018, 23:59 hod. Výherce bude vylosován 1.6.2018 a veřejně vyhlášen na našem Instagramu a Facebooku. Výherce kontaktujeme prostřednictvím emailu.

Při vyhlašování zveřejníme vítězovo celé jméno, město, v kterém žije a fotografii, zachycující jeho s vyhranými Apple Watch.